Zaznacz stronę

Karta Kwalifikacji Kierowcy jest dokumentem, który potwierdza uprawnienia danego kierowcy do wykonywania swojego zwodu w określonym zakresie kategorii: c, ce lub d, gdy nie ma możliwości zamieszczenia takiej informacji w krajowym prawie jazdy. Mówiąc kolokwialnie, taką kartę najczęściej uzyskują kierowcy zawodowi, którzy nie posiadają polskiego prawa jazdy. W takim wypadku kod 95 umieszczany jest w Karcie Kwalifikacji Kierowcy. Organ odpowiedzialny za wydawanie takich kart to zwyczajowo Starostwo Powiatowe właściwe dla miejsca zamieszkania danego kierowcy. Dokumenty jakie należy przedłożyć aby taką Kartę Kwalifikacji Kierowcy otrzymać to między innymi: poprawnie wypełniony wniosek o wydanie takiej Karty, kopię orzeczenia lekarskiego i orzeczenia psychologicznego stwierdzającego brak przeciwwskazań zdrowotnych, kolorową fotografię, kopię posiadanego prawa jazdy, dowód uiszczenia opłaty za wydanie karty i opłaty ewidencyjnej, wzór podpisu na wniosku. Jest możliwość składania wniosku elektronicznie. Opłata za wydanie Kary Kwalifikacji Kierowcy wynosi obecnie 150 zł. O kartę mogą aplikować osoby posiadające: kwalifikację wstępną, kwalifikację wstępną przyśpieszoną, kwalifikację wstępną uzupełniającą lub kwalifikację wstępną uzupełniającą przyśpieszoną, czyli posiadające świadectwo kwalifikacji zawodowej. W internecie można zobaczyć wzory Kart Kwalifikacji Kierowcy i opatrzyć się z ich szata graficzną. Można również ubiegać się o wymianę Karty Kwalifikacji Kierowcy na polską. Dzieje się to na podstawie karty wydanej przez inny kraj Unii Europejskiej, Szwajcarii, Wielkiej Brytanii czy Irlandii Północnej.